Прийняття грошових сум або цінних паперів у депозит для передачі кредитору здійснюється за відповідною заявою зацікавленої особи (боржника) або за заявою ліквідатора фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом. Заява реєструється нотаріусом у книзі вхідної кореспонденції та є підставою для вчинення нотаріальної дії.

Заява боржника повинна містити наступні відомості:
1) щодо особи, від якої прийнято вклад у депозит, а також щодо особи, для передачі якій він внесений, а саме:
 1. для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли він виданий, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 2. для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та податковий номер, реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі (якщо місцезнаходження або інші відомості про особу, для передачі якій робиться вклад, невідомі, то у заяві вказуються останні відомі особі, яка звернулася до нотаріуса, відомості) стосовно цілі або виконання будь-якого зобов’язання зроблено внесок;
2) умови, через які зобов’язання не може бути виконано безпосередньо.

За бажанням особи, до заяви може бути включене обґрунтування та розрахунок, відповідно до якого робиться внесок. У разі прийняття в депозит цінних паперів, випущених у документарній формі, у заяві зазначається їх номінальна вартість.
Якщо боржник не вказав місцезнаходження кредитора, та нотаріусу це місцезнаходження невідомо, то боржник попереджається, що повідомлення кредитора про внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов’язком.

Заява ліквідатора фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом, повинна містити:
 • Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом, із посиланням на реквізити постанови господарського суду, якою призначено ліквідатора;
 • Серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця, ким та коли виданий, місце проживання;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця;
 • Найменування господарського суду (визначається відповідно до закону розпорядником коштів боржника), ПІБ судді, який прийняв рішення про визнання фізичної особи-підприємця банкрутом та про відкриття ліквідаційної процедури, ціль внеску або виконання якого-небудь зобов’язання, що забезпечується внеском.
Способи внесення грошових сум у депозит нотаріуса

     Внесення особою грошових сум у депозит нотаріуса проводиться будь-яким шляхом внесення переказу готівки через банки або безготівковим способом перерахування сум з рахунку особи на окремий рахунок приватного нотаріуса тощо. Для зберігання грошових сум, прийнятих у депозит державними нотаріальними конторами, в органам державного казначейства відкриваються відповідні рахунки для обліку депозитних сум.
     Про надходження грошових сум та цінних паперів нотаріус сповіщає кредитора та на його вимогу видає йому належні грошові суми та цінні папери.

      Документи, що підтверджують внесок боржника
    На підставі виписок з рахунків, що свідчать про надходження відповідним сум, особі, яка внесла грошові суми в депозит, нотаріусом видається квитанція встановленого зразку. При цьому права частина квитанції (квитанція) видається особі, яка внесла грошову суму в депозит, а ліва частина (корінець квитанції) залишається у справах нотаріуса. На прохання боржника напис про внесок може бути зроблений на пред’явленому документі, що встановлює заборгованість або з якого випливає внесення грошових сум або цінних паперів у депозит.
   
У квитанції зазначаються:

 • Відомості про особу, від якої прийняті у депозит грошові суми, а також відомості про особу, для якої вони вносяться (далі - депонент):
 • Для фізичних осіб: ПІБ, серія та номер паспорта, ким та коли він виданий, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження та податковий номер, реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі (якщо місцезнаходження депонента невідомоЮ то нотаріусом у квитанції вказуються дані, що відомі особі, яка звернулася для внесення у депозит грошових сум);
 • З якою ціллю або для забезпечення виконання якого зобов’язання сума вноситься у депозит;
 • Розмір грошової суми, внесеної у депозит.
     У разі внесення у депозит цінних паперів нотаріусом видається квитанція встановленого зразку. При цьому нотаріусом зазначається номінальна вартість цінних паперів, прийнятих у депозит.
     При прийнятті у депозит цінних паперів на зворотній стороні квитанції та корінці квитанції зазначаються вид цінних паперів, їх кількість та номінальна вартість.
     Прийняття в депозит нотаріуса грошових сум (цінних паперів), виявлених під час проведення дій з охорони спадкового майна.
     Якщо під час вчинення дій з охорони спадкового майна нотаріусом будуть виявлені грошові суми (цінні папери), що залишилися після померлого, вони вносяться на відповідні рахунки для обліку депозитних сум державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, про що видається відповідна квитанція.

Видача депозиту нотаріуса, грошових сум або цінних паперів

     Видача депозиту грошових сум або цінних паперів проводиться за заявою, що подає депонент, за заявою та рішенням господарського суду, які подає ліквідатор фізичної особи-підприємця.
     Видача банками грошових сум депонентам проводиться на підставі платіжних доручень приватних нотаріусів шляхом безготівкового перерахування на рахунок депонента або переказу грошових коштів для виплаті депоненту готівкою у банку.

Повернення грошових сум та цінних паперів

     Повернення грошових сум та цінних паперів особі, яка внесла їх в депозит, допускається лише за згодою депонента. Вимога про повернення грошових сум та цінних паперів та їх повернення повинні бути оформлені нотаріально.
     Незатребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та  юридичним особам, зберігаються у депозиті держаної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на протязі трьох років та по спливу встановлених строків їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Необхідні документи:

Для фізичних осіб:
 • Паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного та 45-річного віку);
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Заява (ми можемо підготувати самостійно);
 • Опис у 2 екземплярах.

Для юридичних осіб
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
 • Статут;
 • Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
 • Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
 • Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
 • Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
 • Паспорт підписанта;
 • Печатка юридичної особи;
 • Заява (ми можемо підготувати самостійно);
 • Опис у 2 екземплярах.